เราจะยืนยันและดูอาอฺเพื่อพี่น้องของเราเพื่อปดปล่อยจากการถูกอธรรมทั่วโลก