รายละเอียด

วิทยาลัยเทคโทคโนโลยีอิบนูเอาฟ วิทยาลัยอิสลามแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อ
1. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียงที่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมและทั่วไปได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษามากขึ้น อันจะส่งผลต่อการประกอบอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชากร
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาตามแนวทาง มีกำหนดใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
3. ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของชาติและสร้างความเป็นเอกภาพในสังคมด้วยการเชื่อมโยงศาสนากับอาชีพเข้าสู่วิถีอิสลาม
4. เป็นการพัฒนาทางจังหวัดสตูลที่มีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา ด้านการศึกษาอาชีวศึกษาบูรณาการอิสลามในภูมิภาค

Project Details

  • Client: วิทยาลัยอิบนูเทค
  • Tasks: ทำ presentation
  • Website: muntaha.net@gmail.com

View Project